وزارت علوم تحقیقـات و فنـاوری

موسسه آمـوزش عالـی فاضـل

سامانه تخمین رتبه آزمون وکالت 97

تذکر مهم:
1- در ورود شماره همراه دقت کنید،زیرا بعد از تکمیل فرمی که در صفحه بعد وجود دارد ، یک کد فعال سازی از طریق پیامک برای شما ارسال میشود که برای ورود به مراحل بعدی باید آنرا در سامانه وارد نمایید و بدیهی است اگر شماره شما اشتباه باشد یا دسترسی به خط همراه وارد شده وجود نداشته باشد امکان ثبت مجدد و ورود به سامانه برای شما وجود نخواهد داشت
2- ثبت نام در سامانه فقط از طریق کدملی معتبر و غیر تکراری وجود دارد

OK